ازشماعباسي، ازما رقاصي !

                هرچند این حکایت گونه را به مناسبت دیگری نیز از این قلم مالعه فرموده اید اما اکنون بار دیگر به ارتباط وضعیت کنونی شور  راه چاره های از زمامداران شماره اول کشور وقتی در هر مجلس و محفل و ختم وخیرات " سیأ سی " حضور به هم میرسانند ،

 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها