چرا شهر غزنی به طالبان واگذار شد

" شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار"
زمان عجیبی است، این روزگار !
قرن 12 که عصر کوچکتر شدن جهان است و سیر سریع جهانی سازی )نی جهانی شدن( را حلقاتی پلانگذاری کرده اند و کشور پی
کشوری را بکام ویرانی میکشانند، همواره شاهدیم.

 

اخبار روز

28 سرطان 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها