کتاب » بررسی وقایع افغانستان « را چگونه یافتم؟

کتاب » بررسی وقایع افغانستان « به قلم زیبای دوست عزیز و فرهیخته ام جناب پیکار پامیر به نگارش آمده است. این کتاب بیشتر از هزار صفحه و سی و یک فصل دارد که در دو مجلد توسط انجمن دانش در کشور کانادا به چاپ رسیده است. روی پشتی اولِ کتاب عکس حامد کرزی و نگهبانان امریکایی اش دیده می شوند که معنای خاصی را در ذهن بیننده می نشاند.
 

اخبار روز

06 سرطان 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها