برگزاری کنفرانس  «عوامل بحران افغانستان»  درتورنتو

روز یکشنبه (بیست و سوم ماه سپتمبرسالجاری)، کنفرانس علمی و اختصاصی تحت عنوان «عوامل بحران افغانستان و ...»، ازسوی انجمن دانش درکانادا و با همکاری « انجمن فرهنگی- آموزشی افغان – کانادا» (اکسیو) ، «انجمن ادبی- فرهنگی»، «انجمن توران» و«انجمن بزرگسالان» درتورنتوبرگزارګردید.

      تدویراین کنفرانس به ساعت ۶ عصر درشهرک « پیکرنگ» واقع درحومه شهربزرگ تورنتو، به گرداننده گی محترمه نسرین پروانی و صدیق عابدی صورت ګرفت.                                                                              
 بانونسیمه دانشیار رییسه ی انجمن دانش طی ایراد سخنان فشرده مبنی برضرورت برگزاری کنفرانس درقبال اوضاع ناهنجارکشور، کنفرانس را افتتاح نمود. آقای سعید یوسفزی رییس انجمن فرهنګی – آموزشی (اکسیو) و میزبان کنفرانس، ضمن ایراد سخنانی، ازاقدامات مؤثر انجمن دانش درکانادا قدردانی نموده ایفای هرنوع همکاری با این نهاد فرهنگی- اجتماعی را وعده داد. داکترثنا متین نیکپی یکی از حقوق دانان کشورعزیزما، پیرامون عوامل حقوقی و سیاسی بحران کنونی افغانستان، سخنرانی مفصل نمود. داکترمحمد ایوب صدیقی متخصص امورخانواده، روی پدیده ی بنیادگرایی بحیث یکی از ابعاد بحران کشوربه زبان انگلیسی صحبت نمود. کریم پیکارپامیر درمورد عوامل استخباراتی بحران افغانستان سخنرانی نمود. محترم باری جمال موقعیت سوق الجیشی و ذخایرسرشار معدنی مملکت ما را بحیث یکی از عوامل بحران نشانی نمود.    

                                                                                                                  
 
پس ازیک وقفه ی نیم ساعته وصرف عصریه، آقای سید مختاردریا مقاله ی تحقیقی اش راجع به موجودیت نفاق ملی بمثابه ی یکی دیگرازعوامل بحران کشوررا قرائت کرد و جوان مستعد و ژورنالیست فعال، آقای یونس حفیظی هم روی مسایل مهم مواد مخدربعنوان یک بخش ازتداوم بحران کشورسخنرانی بعمل آورد    آقای محمد اکبرپروانی به ساعت ۹ شب، مطالب ارائه شده درکنفرانس را جمعبندی نموده تدویرکنفرانس، سخنرانی ها و مطالب ارائه شده را مفید و وطنخواهانه توصیف نمود و کنفرانس به ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه ی شب پایان پذیرفت.                                     
انجمن دانش در نظر دارد مجموع مطالب ارائه شده در این کنفرانس را هرچه زودتر در یک رساله ی مشخص بچاپ رسانیده و آنرا به اختیارهم وطنان ګرامی درداخل و خارج کشور قرار دهد .                                                                                                            
.                                                                        مرتب گزارش: ک. پیکارپامیر

اخبار روز

04 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها