برنامه ی شب همدلی درتورنتو

شنبه شب (ششم اکتوبر2018م)، برنامه یی تحت عنوان " شب همدلی" ازسوی انجمن فرهنگی – آموزشی بین المللی افغان – کانادا (اکسیو) درشهرک پیکرنگ واقع درحومه بزرگ شهرتورنتوبرگزارگردید.

 

اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها