محفل یاد بود از زنده یاد ( فاروق حقبین) درتورنتو

روزیکشنبه بیست و هفتم ماه اکتوبر2018م، محفل یاد بود از زنده یاد فاروق حقبین، این  مرد مبارز، عدالتخواه و زندان دیده ی کشور، درشهرک "کچنر" واقع درحومه ی شهر بزرگ تورنتو دایرگردید.  


این محفل که به ابتکارخواهرهمرزم و همگام زنده یاد حقبین ( رحیمه حقبین) و فرزندان برومندش دایرشده بود، به ساعت ۴ عصربه گرداننده گی و ارائه ی سخنان افتتاحیه ی بانوحنیفه فریور روستایی واظهارات رحیمه حقبین پیرامون کارکردهای سیاسی و مبارزاتی برادرمتوفایش آغازگردید.                           
دراین محفل، تعداد زیادی ازسیاسیون، فرهنگیان و دوستداران زنده یاد حقبین واعضای خانواده اش و نیز نماینده های برخی از نهاد های فرهنگی – اجتماعی شهرهای تورنتو، کچنر، گوولف و هملتون اشتراک نموده بودند.                    
طی این همایش بزرگ، که تا ساعت ده شب ادامه یافت، علاوه از رحیمه حقبین خواهر، مظفرپیکان پسر، سوسن عروس، شیداراحقبین نواسه ورضوانه ابراهیم      نواسه ی برادرحقبین، ذوات آتی نیزبالنوبه راجع به شخصیت، مبارزات سیاسی، رنجهای زندان و فعالیتهای اجتماعی وی سخنرانی کردند: آقایان حکیمی، حسن سهاک، اکبرپروانی، حاجی سخی احمد، داکتراعظم دادفر، کریم پیکارپامیر و نسیم زیوری.    

                                                                      
درمیانه ی جریان محفل، یک وقفه برای صرف عصریه یی که تهیه دیده شده بود، اعلان گردید و پیام اقای شینوارمیرزایی که از المان مواصلت نموده بود، توسط آقای حکیمی قرائت گردید.                                                       
همچنان، یاد نامه ی زنده یاد حقبین و منظومه یی که وی درسالهای زندان پلچرخی کابل تحت عنوان " زهره و عبدالله " سروده بود، برای حضارتوضیع گردید که درآن، فشرده ی زندگینامه ی حقبین نیز بچاپ رسیده است.               
درپایان محفل، رحیمه حقبین، پیکان حقبین وحنیفه فریورروستایی ازاشتراک هموطنان درهمایش مذکور اظهار تشکرنمودند.  (پایان)  

اخبار روز

25 سنبله 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها