عارف "عزیز" و کتاب «فرهنگ گذرگاه»

 علم سنن و تجربیات عوام، برویت اسناد تاریخ

چون فرهنگ گذرگاه، آئینۀ زبانی بخش اهم از«علم سنن» جامعه ای ماست،   پس شناخت  چنین سنن را در آئینه جهانی وزمانی تاریخ باید دید که دیگران چه ارزشهای را ازین علم سنن یا تجربیات مردم شناخته اند.