بیرون رفت از حالت فعلی

عشق به وطن و مردم مانند قلم است که می توانندجنگ و صلح را بر پاه کند، حمام از خون بسازد یا رود اشم جیحون جاری سازد