دومین کنفرانس بین المللی "مجمع"

دومین کنفرانس بین المللی "مجمع"به اشتراک دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از افغانستان در تالار کنفرانسهای علمی در فاکولتۀ علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه کمپلوتینسی مادرید