نامه بدخشی به عظیمی

برادر ارجمندم نبی عظیمی؛
ھر وقتی کھ ترا می بینم، از خطوط چھره اندوھناک و متفکر و فروغ چشمان مایوس و منتظرت، تمام ھیجانات و تالمات انسانی و اجتماعی جوانان عصر و محیطم را روشن می خوانم.