دستنویس محمد طاهر بدخشی در پشتیبانی از عبدالمجید کلکانی

زنده یاد محمد طاهر بدخشی ۴۵ سال پیش، برای جلب پشتیبانی مردم از زنده یاد عبدالمجید کلکانی پس از خلق » حادثه « توطئه گرانه علیه او » شبنامه گونه ای نگاشته است.