آخرین روزهای زندگی محمد قسمت نخست

نویسنده هاله الوردی متخصص اسلام شناسی و ادبیات فرانسوی و استاد دانشگاه المنار تونس
مترجم حسن کابلی
آفتاب سوزان نيمروزان آفاق را به آتش كشيده است. گرماي اين روز تفتيدة تابستاني عربستان در مقايسه با حرارتي كه جسم محمد را مي سوزاند گوارا مي نمايد. ابوالقاسم، نامي كه دوستان نزديكش او را با آن صدا مي زنند، با درد جانكاهي كه او را مي آزارد روي بستر افتيده است.