خاطره یی از یک شب همدلی درتورنتو

 به سلسله ی تدویرمحافل همدلی وهمزبانی میان خانواده های جامعه ی افغانی، ایرانی، هندی و پاکستانی مقیم شهرتورنتوکه همه ساله ازطرف " انجمن آموزشی – فرهنگی افغان- کانادا" (اکسیو) درتورنتو صورت میگیرد،