2 فتواهای ازسنت درعصر مدرنیته !

انتقادهای روشنگرانه یا انتقام های آشوبگرانه ؟
از همه دوستان ومبارزان راستین راه آزادی و عدالت می خواهم که این یادداشت را حتمأ از شروع تا به انجام بخوانند شاید جواب بسیاری ازپرسشها و ابهاماتی را که دراین چند روز آخیر جامعه جنگ زده