واپسین روزهای زندگی محمد 5

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب

حجِ پدرود (حجة الوداع)

پس از مرگ پسرش ابراهیم، محمد در خود فرو رفت و برنامه‌های بزرگ رویارویی با بیزانس و فتح اورشلیم در تاق نسیان گذاشته شدند. خانواده و یاران محمد بزودی متوجه کناره‌گیری فزایندۀ او از امور سیاسی گردیدند.