واپسین روزهای زندگی محمد6

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب

در ادبیات شیعی حجة الوداع حادثۀ برجسته‌ایست که دو پی‌آمد مهم داشت: یکی تعیین علی به مثابۀ جانشین پیغمبر و دیگری دسیسه‌ای که اصحاب برای کشتن پیغمبر و محروم ساختن دامادش از حق جانشینی او چیدند.