» طرح مرام «، » تفاسیری بر کلیات مرام « و» پرسش ها و پاسخ ها «

به ادامۀ نشر اسناد مرتبط به تاریخ و کارکردهای گذشتۀ ساختار سیاسیِ که جاودانیاد محمد طاهر بدخشی بنیاد کذاشته بود، سه سند دیگر خدمت خوانندگان تقدیم م یشود.