مژده به علاقمندان کتب صوتی!

خوشحالم که کار صوتی ساختن جلد اول کتاب «رنجهای مقدس» به پایان رسید. متأسفانه کتاب های صوتی با وجود نیازی که به آنها در جامعه‌یی با میزان پایین سواد وجود دارد، هنوز در میان هموطنان ما راه باز نکرده است.

شاید این اولین کتابی باشد که در میان افغانان و برای افغانان به شکل صوتی تهیه شده و در اختیار هموطنان ما قرار داده می شود.
مجموعۀ حاضر شامل سی و هشت کلیپ شنیداری می باشد. دلایل صوتی ساختن این کتاب را در نخستین کلیپ این مجموعه بیان داشته ام. از همه عزیزانی که در این راستا مرا یاری و همراهی کرده اند، سپاسگزاری می نمایم. حمایت معنوی و پیام های مهربانانۀ تان باعث دلگرمی من گردید. قول می دهم که به زود ترین فرصت ممکن کلیپ های صوتی جلد دوم رنج های مقدس را نیز در اختیار شما قرار دهم.
شکنجه گران خادی و اصحاب غرض و مرض از پخش و نشر این مجموعه دل پُرخون دارند. آنها به عوض آنکه سر در گریبان انصاف فرو برند و اعمال گذشتۀ شان را صادقانه به نقد و بررسی بگیرند، دهان به بیهوده گویی می گشایند و کوهوارۀ جنایات دورۀ زمامداری شان را «دوران طلایی» نامیده هرگونه روایت ظلم ها و نامردمی های دوران فاجعه آمیز اقتدار شان را «گذشته گرایی» می پندارند. خادیست ها با سفسطه های رسوا و مغلطه بازی ها در جهت تبرئۀ خود می کوشند و با چشم پارگی می گویند: «رژیم های پس از ما چه گلی را به آب دادند؟ هر چه بود، ما بهتر از اینها بودیم. و... و...» این درست است که حکومت های پس از رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان کارنامه های به مراتب سیاه تر و نفرتبارتر از گذشته را به یادگار گذاشته اند، اما این ذره ای از شرمساری خلقی- پرچمی ها را کم نمی کند. هر چیز در جای خودش قابل بحث و بررسی می باشد. مگر خلقی- پرچمی ها بر سر و روی مردم ما گل پاشیدند که بر اعمال دیگران خرده می گیرند؟ اکثریت اعضای سابقۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان با صغرا کبرا بافتن ها دل خوش می کنند و با آوردن دلایل غلط حقیقت را وارونه جلوه می دهند. با نبود و کمبود اسناد معتبر، تاریخ ما سرچپه نوشته خواهد شد. نگذاریم که چنین نیت شومی به مراد برسد!
«رنج های مقدس» گوشه ای از جنایات دوران نکبتبار خلق و پرچم را افشاء نموده و بر ضد فراموشی تاریخی بی هراس ایستاده است.
نسیم رهرو
هشتم دیسمبر2019

برای دریافت کلیپ ها اینجا را کلیک کنید:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-4z6JwXzvBPD2FZkmvbGDER0Nqcsmpd