قطعنامهٔ سمینار


وضع حقوق بشردر افغانستان وحقوق پناهندگان افغان در اروپا
به مناسبت روزجهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ
بازهم از روز جهانی حقوق بشردرشرایطی تجلیل میکنیم که مردم افغانستان به اثر دوام جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی، فساد، تبعیض، تلفات غیرنظامیان و نبود حاکمیت قانون از ابتدائی ترین حقوق بشری خویش محروم اند

په هالندکی د افغانی  مهاجرینو د ټولنوفدراسیون
فدراسیون سازمانهای  پناهندگان  افغان در هالند


  Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland                         

قطعنامهٔ سمینار:
وضع حقوق بشردر افغانستان وحقوق پناهندگان افغان در اروپا
به مناسبت روزجهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ
۱۴ دسمبر۲۰۱۹- هالند
بازهم از روز جهانی حقوق بشردرشرایطی تجلیل میکنیم که مردم افغانستان به اثر دوام جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی، فساد، تبعیض، تلفات غیرنظامیان و نبود حاکمیت قانون از ابتدائی ترین حقوق بشری خویش محروم اند. از ۱۷ سال بدینسو حقوق بشر به حیث یک میثاق و ارزش بین المللی، در قانون اساسی افغانستان مسجل شده است، اما در زندگی روزمرهٔ مردم بخش زیادی از این حقوق از حریم خانه و کوچه وبازار گرفته تا ارگان ها و ادارات مهم دولتی و حریم تشبثات بزرگ خصوصی پیوسته پامال میگردد. این وضع حتی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به این نتیجه گیری  وا داشته است که: " هنوز فضای موجود، با اصول و ارزش‌های حقوق بشری سازگار نیست و راه درازی تا بهره‌ مندی شهروندان این کشور به حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیش رو است."
موضوع رسیدگی به قربانیان جنگ چهار دههٔ گذشته هنوزهم در دستور کاردولت افغانستان و پشتیبانان بین المللی اش قرار ندارد. برعکس، جنگ جاری بنا بر عدم توجه هردو طرف جنگ، بخصوص طالبان وداعش به قوانین بشردوستانهٔ ژنیو، روزمره قربانیان جدید می آفریند.  قربانیانی که از دهه های گذشته تا امروز از دسترسی به عدالت وجبران خساره محروم اند.
اشتراک کنندگان سمینار بعد از استماع سخنرانی ها و پرزنتیشن های علمی برمبنای تجارب عملی به بحث و مداقه در مورد جوانب مختلف موضوعات مطروحه پرداخته و در اخیر موارد  ذیل را به تصویب رسانید:
1- طبق تخمین یوناما دو ثلث جمعیت کشور ما کمتر از ۲۵ ساله است. جوان بودن نفوس زمینه را به اینکه رعایت حقوق بشر در ذهنیت مردم ما جا گرفته و به اعتقاد آنها مبدل گردد، بوجود آورده است. وزارت معارف افغانستان می تواند با گنجانیدن حقوق بشر و ضرورت رعایت آن در داخل نصاب تعلیمی مکاتب ابتدائی و عالی افغانستان، از این زمینهٔ مساعد برای آماده سازی ذهنیت نسل جوان برای پذیرش و رعایت حقوق بشر نقش اساسی ایفا نماید.
2- سمینار تصویب نخستین "قانون حمایت ازحقوق طفل" توسط ولسی جرگه را گام مثبت دانسته و تلاش های عده ئی از افراد عقبگرا برای سبوتاژ این قانون را بشدت محکوم میکند.
3- افزایش تعداد پناهجویان افغان در جهان ناشی ازنا امیدی به آینده و معلول ادامه جنگ، فقدان امنیت، فقر و بیکاری درکشور بویژه برای جوانان، گسترده گی فساد و بی برنامه گی دولت در زمینه ایجاد کار برای جوانان است. رقم بیجاه شده گان داخل کشورهم به همین علل پیوسته افزایش می یابد. صرف با رفع علل مذکور میتوان از پناهجو شدن تعداد بیشتر افغانها جلوگیری نمود. اشتراک کنندگان سمینار ازمقامات ذیصلاح اروپا میخواهند تا به پالیسی دلسرد سازی وفشار بالای پناهجویان افغان خاتمه داده و در عوض برای رفع علل پناهندگی در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. 
4- تعدد زوجات بخاطرنا مطلوب بودنش ازجانب فقها تابع شرایط بسیارسنگین شده است، متأسفانه در عمل این شرایط محدود  کننده نادیده گرفته میشوند و تعدد زوجات، در پهلوی ازدواج های اجباری و قبل از سن بلوغ، یکی از دلایل مهم خشونت در خانواده و عواقب ناگوارروحی و اجتماعی برای اطفال میباشد. سمینار خواستار مطالعه و جستجوی امکانات منع کامل تعدد زوجات شد.
5- بهترین شیوهٔ یاد بود از قربانیان به محاکمه کشانیدن عاملین جنایات است. دولت افغانستان ارادهٔ سیاسی تأمین عدالت برای قربانیان را ندارد اما با تظاهربه آن از رسیدگی محکمهٔ بین المللی جزا در زمینه جلوگیری نموده ومیکوشد تلاش های شبانه روزی نهاد های داخلی وبین المللی مدافع حقوق قربانیان برای تطبیق عدالت را بی اثر سازد.
6- صلح ضرورت مبرم مردم افغانستان است. اما در مذاکرات صلح باید اقشارمردم سهیم بوده ارزشهای حقوق بشری شان تضمین گردد. ازجانب دیگراگربه بُعد اجتماعی صلح یعنی تأمین عدالت برای قربانیان جنگ و جنایت علیه بشریت توجه جدی مبذول نگردد، صلح شکل سازش محض میان سیاسیون را بخود میگیرد. همچو صلحی نه پاسخگوی نیاز جامعه خواهد بود و نه هم پایدار. 
اشتراک کنندگان سمینار قطعنامه فوق را در ۶ ماده به اکثریت آرأ به تصویب رسانیدند.