برگشت نرم روسها به افغانستان، چهل سال بعد از تجاوزنظامی!

افغانستان بخاطر موقعیت جغرافیائی استراتیژیک اش حملات بیشمار جهانگشایان و امپراطوران را تجربه کرده ولی هیچ تجاوزگری مؤفق به مهار کردن مقاومت مردم افغانستان نشده است. برعکس افغانستان به قبرستان قوای متجاوز شهرت جهانی دارد.