برخی دیگر از سازمانهای تروریستی در خاک پاکستان

سپاه محمد 

رهبرانِ این تشکیلِ مذهبی عبارت بوده اند از مولانا مرید زیدانی، غلام رضا نقوی و منورعباس علوی که مرکزآن در " توکرنیازبیگ " واقع در حومۀ  صوبۀ لاهور قرار دارد. گفته میشد که سپاه محمد حدود سی هزارعضو دارد.

(البته این گفته ها، عموماً غیررسمی و غیر دقیق میباشند). گفته میشود که  این تشکیلِ اسلامی، با رژیم جمهوری اسلامی ایران ارتباطِ  داشته و هدفِ عمدۀ آن، مبارزه علیه تند روی های تشکلات ِ تروریستی، بخصوص (سلفی ها) ویا دفاع دربرابرِ هستی و هویت اهل تشیع در خاک پاکستان میباشد.                                    

لشکرعمر                                                           

این تشکیل ِمذهبی عقبگرا در ماه جنوری سال ۲۰۰۲میلادی تأسیس گردیده با شبکه های تروریستی دیگرمانند لشکرِجهنگوی، جیشِ محمد و حرکت الجهاد اسلامی مرتبط است. برخی ازکادرهای لشکرِعمرمانند قاری عبدالحی الیاس و قاری اسد الله الیاس تلحه درحملۀ تروریستی بالای یک کلیسا در بهاولپور پاکستان که به روز ۲۸ ماه اکتوبر ۲۰۰۲م صورت گرفت، سهم داشتند که درنتیجۀ آن، به تعداد هفده نفر کشته شدند. گفته شد که همین ها در قتل دنیل پرل خبرنگارِوال ستریت ژورنال در کراچی نیز دست داشتند.                                          

             

شبکۀ  حقانی

نام این شبکۀ تروریستی درواقع، ازنامِ شخص مذهبی متعصب و عقبگرایی بنام "جلال الدین حقانی" مشتق شده است. مولوی جلال الدین حقانی اصلاً ازپشتونهای قبیلۀ زدران پکتیا بوده و در سال ۱۹۵۰ میلادی درمیان همان قبیله به دنیا آمد. وی چند سالی را در مدارسِ مذهبی پاکستان سپری نموده و در سالهای جهاد ِضد قشون شوروی، عضویت " حزب اسلامی مولوی یونس خالص" را حاصل کرد و مانند سایرین، علیه قشون اشغالگرشوروی درمناطق جنوبی افغانستان مانند ولایات خوست و پکتیا به جنگ پرداخت. مولوی حقانی، پس ازسقوط رژیم کودتای ثور و بقدرت رسیدنِ " تنظیم " های جهادی، بحیث وزیرعدلیه تعیین شد و بعداً به گروه طالبان پیوست و مدتی بحیث وزیر سرحدات و باز، فرمانده گروه های مسلح طالبی و عربی و پاکستانی و .. . غرضِ " فتح " شمالی (ولایت پروان و حومه) مشغول شد.                                                                     

تذکراین نکته هم جالب است که سازمان های استخباراتی "سی.آی.ای"، آی.اس.آی"، سازمانِ جاسوسی عربستان سعودی وشیخ نشین های خلیج فارس درسالهای جهادِ ضدِ قشون شوروی، با پول، سلاح، تبلیغات و کلیه امکاناتِ فنی وسیاسی ازمولوی حقانی حمایت میکردند. چنانکه "رونالد ریگان " رییس جمهور وقت امریکا دردهۀ هشتاد ِسدۀ گذشته، اورا به کاخ سفید پذیرفت.                   

"حقانی" و شبکۀ تروریستی او به مرورِ زمان، نه تنها درآغوشِ سازمانِ استخباراتِ ارتشِ پاکستان فرورفت، بلکه مقام های جاسوسی پاکستان برای وی پایگاه و پناهگاه مطمئن توأم با کلیه امکانات مالی وجنگی درقلمرو آن کشور (وزیرستان شمالی) تدارک دیدند. چون مولوی مذکوربه کبرسن دچارگردید، بنابرآن، فرزند وی (سراج الدین حقانی) نیابت او را درپیشبرد عملیات و اقدامات تروریستی این شبکه ازاو به عهده گرفت. گفته شده که مولوی حقانی و پسرش سراج الدین حقانی به کرات عازم عربستان سعودی میشوند و با کمُکهای سرشارِمالی بر میگردند. بعضی منابع، تعداد مجموعی افرادِ مسلحِ این شبکه را تا چهارهزار نفرتخمین میکنند که درمیان آنها، تروریستهای پاکستانی، عربی، چچنی، ازبیکی، بنگله دیشی و غیره وجود دارند. این پدر و پسر وافرادِ تحت امرآنها، اززمرۀ تندرو ترین، تبهکارترین و فعال ترین بخش تشکلاتِ تروریستی در پاکستان و درمنطقه شناخته شده سلسله یی ازعملیاتِ خونینِ تروریستی مانند ترورهفت تن ازکارمندان سی.آی.ای درخوست، قتل چهل نفر وزخمی نمودن ِحدود هشتاد نفرافغان درشعبۀ کابل بانک شهرجلال آباد، حملۀ انفجاری و پُرتلفات بالای سفارت هندوستان درکابل، حملۀ موشکی بالای میدان هوایی بگرام، حملۀ مسلحانه بالای سفارت امریکا در شهر کابل، حملۀ مسلحانه بالای هوتل بین المللی (انترکانتننتال) کابل، حملۀ مسلحانه بالای هوتل قرغه درحومۀ کابل، شلیک موشک بالای میدان هوایی بگرام و ده ها عملیاتِ تروریستی دیگر را منسوب به همین شبکه دانسته اند.                                                                  

وقتی مقام های امریکایی درسال ۲۰۱۲ میلادی، شبکۀ حقانی را در لیستِ سیاهِ سازمان ملل گنجانید و آنرا ازگروه های تروریستی خطرناک و " خانواده ای از جنایتکاران و قاچاقچیان مرزی " خواند، درعین حال، حکومت ِپاکستان را نیزمتهم به حمایت ِسیاسی و لوژستیکی ازاین شبکه نمود. پس ازآن بود که "حنا ربانی کهر" وزیرِامورِ خارجۀ وقت پاکستان، این شبکۀ تروریستی را " پسران چشم آبی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سی. آی. ای) " نامید و گفت: " اگر قرار باشد پاکستان در بارۀ پیوند با شبکه های  تروریستی صحبت کند، در نتیجه باید سازمانِ اطلاعات ِمرکزی امریکا (سیا) نیز در بارۀ ارتباط خود با بسیاری از سازمان های تروریستی  توضیح دهد..."                                             

این تذکرِ وزیرامورخارجۀ پاکستان درحقیقت، اشارۀ کوچک به هزارها رمز و راز فی مابین دو شبکۀ استخباراتی ("سیا" و " آی اس آی") و درعین حال، اخطارظریفانه یی به جانب امریکا بود تا بیشترازآن پاکستان را تحت فشار قرارندهد. ورنه، گویا رازهای سر به مُهرِ بیشتری را افشا خواهند نمود.         

گفته شده که شبکۀ حقانی درعین حال، با بخشهای دیگرتروریسم منطقه مانند " شورای کویته"، حزب اسلامی گلبدین، " شورای میرامشاه" درغرب پاکستان، طالبان پاکستانی و امثالهم  در ارتباط و همسویی فکری وعملیاتی قراردارد. گفته میشود که شبکۀ حقانی و همکارانش، نیرو های تندرو و بیرحم زیادی را در افغانستان و پاکستان جذب نموده و اکثر عملیاتِ انتحاری و ترورافراد ِمهم ِدولتی و غیر دولتی، کارِهمین شبکه میباشد.                                                 

درسال ۲۰۱۲م، تعدادی ازاعضای کانگرۀ امریکا به افغانستان سفرنمودند و پس ازیک مطالعه و تحلیل ِدقیق ِاوضاع، ضمن ارسال نامه یی عنوانی وزیرامورخارجۀ امریکا گفتند که "سفر آنها به افغانستان، نگرانی های مقامات ِاستخباراتی {افغانستان} در مورد شبکۀ حقانی را تأیید کرده و به آن ها روشن شده است که آی. اس.آی درحملات ِتروریستی دست دارد."                

مقام های امریکایی، پس ازآنکه درسال ۲۰۱۲م شبکۀ تروریستی حقانی راشامل فهرست سازمانهای تروریستی نمودند، اعلام کردند که هرفردی که معلومات درمورد ِدستیابی به سراج الدین حقانی پسرجلال الدین حقانی را برای شان مهیا سازد، وجه پنج ملیون دالربعنوان جایزه پرداخت خواهند کرد. این جایزۀ پنج ملیون دالری (البته بصورت جداگانه) شامل افراد دیگرمربوط به شبکۀ مذکورمانند عزیزحقانی، خلیل الرحمن حقانی، یحیی حقانی و عبدالرووف ذاکرنیز میشد. اما آنچه مسلم است؛ اینست که رهبرانِ شبکۀ تروریستی حقانی شدیداً تحت حمایت ِسازمان ِجاسوسی ارتش ِپاکستان است و تا وقتی که امریکا مقام های استخباراتی پاکستان را تحت فشارشدید و مصممانه قرارندهد، دشوارخواهد بود به رهبران ِمورد نظر، به زودی و آسانی دست یابد.                                     

مقام های امریکایی علاوه ازتروریستهای ذکرشده، افراد آتی را نیزشامل فهرست سیاه نموده وبرای دستگیری آنها جایزه های چند ملیون دالری تعیین کردند:       

*ایمن الظواهری رهبرسازمان تروریستی القاعده پس ازاسامه بن لادن وجه۲۵ملیون دالرامریکایی.                                                           

*علی سعد بن علی الحوری که متهم به بمب گذاری وقتل نزده نفر امریکایی در " ظهران " عربستان سعودی، مبلغ  ۵ ملیون دالر.                                

* ابراهیم صالح الیعقوب متهم به بمب گذاری در برجهای " الخبر"، مبلغ ۵ ملیون دالرامریکایی.                                                                    

*عبدالکریم حسین محمد الناصر متهم به قتل شهروندان ِامریکایی، مبلغ ۵ ملیون دالر                                                                                      

* احمد ابراهیم المغسل متهم به بمب گذاری در برجها ی الخبر                

*  عدنان ج. شکری جمعه متهم به حمله به اهداف امریکا و انگلیس وجه ۵ ملیون دالر.                                                                              

این درحالی بود که خبرگزاری بی بی سی از قول وبسایت " ویکیلکس " درماه جولای ۲۰۱۵م نوشت که " نصیرالدین حقانی پسرجلال الدین حقانی رهبر شبکۀ موسوم به "حقانی" در۱۵ فبروری سال ۲۰۱۲م با عبدالعزیز الغدیر سفیر سابق عربستان سعودی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار داشته است."      

باید متذکرشد که قرارگزارشهای منابع ناتو و امریکا، شبکۀ حقانی حملات وعملیات زیادی را علیه نیروهای خارجی و دولتی افغانستان وبخصوص حمله بالای هوتل بین المللی کابل، حمله بالای سفارت امریکا در کابل و اهداف دیگر انجام داده است.                                                                           

احزاب و گروه های بنیادگرای تروریستی را که در بالا از آنها نام بردیم، خارج ازچارچوب احزاب رجعت گرای مذهبی پاکستان مانند جمعیت العلمای اسلام، جماعت اسلامی ابوالاعلی مودودی (شامل شاخه های انشعابی آن)، جمعیت العلمای پاکستان، مسلم لیگ (شامل شاخه های انشعابی آن) و غیره میباشد.        

تسلسل و تبارزِ" تنظیم" ها و "جماعت " ها، " تحریک " های " اسلامی و جهادی" و گروهک های تروریستی دراین سالها درخاکِ پاکستان چنان بالا گرفت که هرملاوهرمفتی و یا هرکلانِ قوم یا رهبرهرقبیله، با داشتن ِریش ِدراز و عمامه و موهای بلند وگُزینش نام و نشان عربی یا اسلامی، بدست آوردن ِدالر و دینار و چند میل سلاح، به آسانی میتوانست درچنان هوا و فضای تیره و اما مساعد برای اخاذی، زراندوزی، تروریسم، شهرت طلبی و کشتارانسانهای بیگناه، دسته و گروه خودش را بسازد و با مراجعه به شبکۀ آی.اس.آی پاکستان ودست بُردن بدامن ِسخاوت ریزِعربستان سعودی و سؤاستفاده ازجهالتِ مردمِ محل و منطقه، به گسترش و تقویتِ " کارنامه" های  خونین و اندیشه های زهرآگینِ خود بپردازد. بهمین سلسله است که اشخاصی مانند " بیت الله محسود"، " حکیم الله محسود"، " مولوی نذیر" ، " حفیظ گل بهادر" ، "مولانا صوفی محمد" ، " قاری زین الدین محسود" ، " مولانا فقیرمحمد" ، " سراج الدین حقانی"، " ملاعمر"، "مولانا فضل الرحمن"، "مولانامسعوداظهر"، " مولوی فضل الله"،"مولانا سمیع الحق "، " حافظ  محمد سعید "، "عمرخالد "، "حاجی ترکستان بهتانی "، "حاجی نامدار"، قاری عبدالحی الیاس، مولانا مرید زیدانی، غلام رضا نقوی، مسلم یوسف، فضل الرحمن خلیل، قاری سیف الله، اعظم طارق، شعیب ندیم وامثالهم، تشکلات ِتروریستی شان را در میان قبایل و شهر های کراچی، کویته، لاهور، پشاور و تا نواحی مرز میان افغانستان و پاکستان ... گسترانیده اند. اینها، گویا مجموعاً مصمم هستند با استفاده ازکلیه توش و توان شان علیه هستی ملت افغانستان وهرنوع اسم و رسم آزادی، ترقی، دموکراسی و انسانیت برزمند. دریکی از گزارشهای محرمانۀ " ناتو" که بعداً از طریق برخی رسانه های افغانی نیز درماه حوت سال ۱۳۹۰ خورشید ی به نشر رسید، گفته شد که: " طالبان در افغانستان  از کُمک مستقیمِ سازمان های امنیتی و استخباراتی پاکستان  بر خوردار میشوند و حمایت از مخالفینِ حکومت در افغانستان نیز  رو به افزایش بوده است ..."                                                                            

 در گزارشِ مذکور همچنان آمده که: " بر اساس اطلاعاتِ کسب شده از بیست و هفت هزار فقره  بازجویی از بیش از چهار هزار تن از افراد طالبان، شبکه ی القاعده و سایر گروههای خارجی حاضر در جنگ افغانستان که به اسارت نا تو در آمده بودند، تهیه شده. پرسیده گان گفته اند که منابع دولتی پاکستان ازمحلِ استقرارِ رهبران ِارشدِ طالبان به خوبی آگاهند. گزارش " ناتو" برای نخستین بار بگونۀ بسیاردقیق،  جزئیاتِ روابط بین آی.اس.آی وطالبان را آشکار ساخته میگوید که " بهره برداری پاکستان از رهبرانِ ارشد طالبان همچنان  و بدون وقفه ادامه دارد..."                                                                      

مقام های امنیتی افغانستان درماه دسامبر نوشتند که : " شخصی که چندی قبل با واسکت {جلیقه} ی حامل بمب انتحاری در ولایت ننگرهار دستگیرگردیده  بود، اعتراف کرده است که جنرال حمیدگلُ، مدرسه ای را که درآن افراد به حملاتِ انتحاری تشویق و آماده میشوند، تمویل مینماید. منبع اطلاعاتی افغانستان، اسم این تروریست را " جنرول فرزند جهانگیر" معرفی نموده و از قولِ وی گفتند که " شخصی به اسم مولوی گلُ ولی تبعه ی پاکستان که  در مدرسه ی هاشمیه معلم است و {در تلقین و آموزش} افرادِ انتحاری فعال میباشد و در مدرسه ی مذکور حدود پنجصد تا ششصد نفر مشغول آموزش هستند. " (۱۰۲)            

ازآنجا که شبکۀ جاسوسی ارتش پاکستان (آی.اس.آی) ظرف سالهای پسین، نقش بسیارعمده و خونینی دراوضاع سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی را بعهده داشته و فعالیتهای خرابکارانۀ گسترده یی را علیه هستی ملی افغانها به راه انداخته است، پس به مورد خواهد بود معلومات بسیارمختصری بعنوان " مشت نمونۀ خروار" درمورد این شبکۀ جهنمی نیز درآینده ی نزدیک ارائه نماییم.                        

درصفحۀ (۸۲و۸۳) کتاب " نقش پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان" جلد اول – تألیف صاحب این قلم، چنین میخوانیم : " ... ارتش پاکستان ارگان خطرناک، پُرقدرت وهمه کارۀ دیگری در درون تشکیلات خود دارد که آن عبارت از شبکۀ استخبارات عسکری بنام آی.اس.آی میباشد که با آګاهی ازهمه ګونه اسرارمالی، سیاسی، نظامی، امورخارجی وحتا مسایل شخصی و خصوصی شهروندان و با برخورداری از بودجۀ سرسام آور و اختیارات نا محدود، دررأس همه کس و همه چیزقراردارد. شبکۀ مذکور، درسالهای اخیر، بخصوص درسالهای جهاد مردم افغانستان علیه نیروهای روسی، با برقراری روابط تنگاتنگ با شبکه های استخباراتی (سی.آی.ای)، (انتلجنس سرویس انگلستان)، (موساد) اسراییل، (المخابرات العامۀ) عربستان سعودی غرض جلب همکاریهای مالی و تخنیکی آنان و آموزشهای خاص فنی جاسوسی، چنان وسعت یافت که فعالیتهای خود را علاوه ازدرون پاکستان، تا درون کشورهای منطقه و ازجمله، افغانستان نیز گسترش داده است. در رأس این شبکۀ جهنمی، همیشه یکی ازجنرالان نزدیک به هرم قدرت سه گانه (نیروهای زمینی، بحری و هوایی) پاکستان تکیه زده است. این تشکیلات استخباراتی به ویژه ظرف سه دهۀ اخیر و درقبال مصیبت های خونبارمردم افغانستان، تخریبها، مداخله ها، وتجاوزهای دامنه داری علیه منافع ملی مردم افغانستان انجام داده و هنوزهم در این زمینه فعال مایشا میباشد. گفتنی است که کار این شبکه تنها جمع آوری اطلاعات به منظور" سلامتی پاکستان" نیست، بلکه قاچاق مواد مخدر از منطقه بخارج، برنامه ریزی های اقتصادی به نفع نظامیان، به راه اندازی فعالیتهای تروریستی، پرورش عناصرخرابکار و دخالتهای خصمانه و تخریب کارانه در امور سایر کشورها نیز میباشد. منسوبین آی.اس.آی و درمجموع، دستگاه ارتش پاکستان، علاوه ازپیشبرد امورنظامی، نقش عمده یی را درنظام اقتصادی کشورنیز بعهده گرفته اند. به همین سلسله، دربخشهای مهم تولیدی و تجارت بنام های مختلف مثلاً، بنیاد فوجی، صندوق رفاه ارتش، بنیادشاهین، بنیاد بحریه و امثالهم درسکتورهای شکر،انرژی، کود کمیاوی، حبوبات، سمنت، برنج، پرورش اسپ، شرکت های هوایی، بانکداری، ساختمانی، حمل و نقل، جمع آوری عوارض شاهراه ها، مخابرات و غیره سرمایه گزاری نموده اند که این سرمایه گزاریها بالغ بر ملیارد ها دالرمیگردد. "                                                        

به همین ارتباط، یکی ازتحلیلگران پاکستانی بنام " ام. الیاس خان" بتاریخ ۲۶ ماه نوامبر سال ۲۰۱۶م ازقول عایشه صدیقه روزنامه نگارمشهورآن کشور درسایت فارسی (بی بی سی) نوشت: " قدرت و نفوذ مالی قابل توجه ارتش به این معنی است که پاسخگو دربرابرهیچ کس نیست. درسال ۲۰۰۷م اقتصاد تحت کنترول ارتش، حدود ۲۰ ملیارد دالرتخمین زده شده بود که عمدتاً از طریق شاخه های رفاه عموم این نهاد تأمین میشود که امپراتوری وسیعی شامل فعالیتهای صنعتی، خدمات، املاک و خرده فروشی را شامل میشود. "                                                                            

" شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان" در یک گزارش ماه میزان سال ۱۳۸۸ خورشیدی خویش ازقول عبدالرحیم وردک وزیردفاع رژیم حامد کرزی نوشت که " هزاران تن از نیرو های خارجی وارد افغانستان شده اند تا طالبان را تقویت کنند. . . حدود چهار هزار نیروی خارجی از کشورهای مختلف از جمله آفریقای شمالی و پاکستان به نیرو های طالبان و القاعده {در} افغانستان پیوسته ودراین کشور عملیات های مسلحانه انجام میدهند..."                                        

شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان همچنان از قول روزنامۀ " گلوبل اندمیل" کانادا نوشت که: " مولوی نورمحمد یکتن از رهبرانِ حزبِ جمعیت العلمای اسلام وحامی آشکارِ طالبان در کویته میگوید؛ از بسکه تعدادِ مدارسِ تحت اداره ی این حزب زیاد است، او رقمِ دقیقِ آنرا فراموش کرده است . .. تعداد مدارس تحت اداره حزب ما اکنون به هزار ها میرسد و حدود چهارصد الی پنجصد باب آن  تنها در کویته موقعیت دارد. . . "  (۱۰۳)                                                    

اسمای یکتعداد دیگری ازمدارس وتشکلاتِ مذهبی- تروریستی پاکستان و موقعیت های آنها درقلمرو پاکستان از اینقرار است :                                          

جامعه الزهرا ( برای خواتین) و جامعۀ اهل حدیث

 دارالعلوم کورنگی در کراچی

مدرسۀ عربیه درکراچی

مدرسۀ احسان العلوم در کراچی

جامعۀ دارالخیر در کراچی

مدرسۀ دارالعافیه در کراچی

جامعۀ بنوریه درکراچی

  جامعۀ ابی بکرالسلامیه درکراچی

جامعۀ فاروقیه درکراچی

جامعۀ اشرفیه در پشاور

جامعۀ نعیمیه در لاهور

خیرالمدرس  در ملتان

دارالعلوم در ملتان

دارالعلوم حقاینه در اکوره ختک

جامعۀ اسلامیه در بهاولپور

مرکز تعلیمات اسلامی

مدرسۀ عربیه

مظهرالعلوم

مدرسۀ البنات

جامعۀ خاروقیه

دارالعلم امجدیه درکراچی

المنتظر در لاهور (مربوط اهل تشیع)

 جامعۀ اهل بیت  دراسلام آباد ( مربوط اهل تشیع)

مدرسۀ مومن

 مدرسۀ آیت الله حکیم در راولپندی ( مربوط اهل تشیع)

مدرسۀ مشاع العلوم در حیدر آباد

مدرسۀ امام صادق در کویته  ( مربوط اهل تشیع )

مدرسۀ تحفظ القرآن درکراچی

مدرسۀ تعمیل القرآن درکراچی

  تحریک جعفریه در راولپندی

حرکت المجاهدین بهاول پور در پنجاب

مدرسۀ نظامیۀ بهاول پور در پنجاب

جامعۀ محمودیه تجدید القرآن  در لاهور

تحریک جعفریه در ملتان

  امام بارگاه تحریک جعفریۀ پاکستان در سرگودها

نعمت العلوم  اسلامیه در فیصل آباد

خلافت راشده در فیصل آباد

حرکت الانصار در فیصل آباد

مسجد صدیقیه مربوط سپاه صحابه در لاهور

سپاه صحابه در بهاولپور

تحریک جعفریه در بهاولپور

سپاه صحابه جناح مولانا اعظم طارق در فیصل آباد

تحریک جعفریۀ پاکستان در گوجرانواله

العصر اسلامی در لاهور

  دفترحرکت الانصار در سرگودها

جوانان شیعه، طلبۀ اسلامی

  تحریک نفاذ شریعت در ملاکند

امامیه ستودنتس ارگنایزیشن در دیرۀ اسماعیلخان

حرکت الانصار در میران شاه

  جامعه العربیه المفت العلوم در حیدرآباد

  خدمت خلق فاوندیشن در حیدرآباد

حزب المجاهدین

تحریک مجاهدین در جمو و کشمیر

تحریک المجاهدین جمو و کشمیر

العصر مجاهدین در جمو و کشمیر

شیران خدا در جمو و کشمیر

جمیعت  علمای حدیث به رهبری قاضی عبدالقدیرخاموش

  مرکزی جمعیت اهل حدیث به رهبری حافظ زبیراحمد ظهیر

جمعیت اهل حدیث به رهبری مولانا عبدالغفور روپری

جمعیت مشایخ به رهبری پیرفضل حق

  پاکستان شیعه پارتی به رهبری نوبهارشاه

جمیعت اهل حدیث به رهبری مولانا معین الدین لاخوی

تحریک اسلامی پاکستان به رهبری پروفیسور طاهرالقادری

  جماعت اهل حدیث

  جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا اجمل قادری

جامعۀ امداد العلوم به رهبری مولانا حسن جان

  جامعۀ حقانیه در اکوره ختک به رهبری مولانا سمیع الحق { پدرطالبان }

  جامعۀ محبت خان به رهبری مولانا محمد یوسف قریشی

جامعۀ ایثارالحق به رهبری مولانا ذاکر فیروز

جامعۀ سپاه خدا به رهبری مولانا اکبر رند

اهل سنت( شامل فرقه های بریلویان، دیوبندیان و اهل حدیث )

 و جامعۀ سرفروشان  اسلام به رهبری مولانا محمد قاسم قدس.(۱۰۴)             

  همچنان، تشکلات و سازمانهای تروریستی دیگری نیز درخاک پاکستان توسط شبکۀ استخبارات نظامی آنکشور، با تمویلِ مالی کشورهای خارجی مانند عربستان سعودی، اسراییل، امریکا، انگلیس، ایران و سایر مؤسساتی که ریشۀ فکری درمدرسۀ دیوبندِ قارۀ هند دارند، هریک ازآنها، نه تنها همانندِ سلسلۀ زنجیری با سایرسازمانهای تروریستی مرتبط اند، بلکه درحملات و تحریکاتِ خونین درپاکستان، افغانستان، هند و سایرمناطق تداخل فعال دارند که اینک، از یکتعداد آنها دراینجا نام میبریم :                                                         

جماعت الدعوه

جماعت الانصار

خدام الاسلام

الااختر ترست

الرشید ترست

البدر: در ماه جون سال ۱۹۹۸م ایجاد گردید. عمدتاً درجمو و کشمیر به سود منافع پاکستان فعال است.

لشکرجبار :  درسال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس گردید و درمناطق جمو و کشمیر به نفع پاکستان می جنگد.

لشکراسلام

سپاه محمد

لشکرعمر

جماعت الفقرا

ندیم کماندو

حرکت المجاهدین اسلامی

جماعت المجاهدین

البرق

الجهاد

مسلم جانباز فورس

کشمیرجهاد فورس

العمرمجاهدین

اسلامی جماعت طلبا

جبهۀ محصلین برای آزادی

الااخوان المجاهدین

تحریک حریت کشمیر

جنگجویان آزادی المصطفی