مژده به علاقمندان کتاب

 براساس علاقمندی و تقاضای مکررهموطنان و همزبانان عزیز، قراراست  کتاب " بررسی وقایع افغانستان از ۲۰۰۱تا ۲۰۱۴م" باردوم ، با ویراستاری دقیقتر، صفحه بندی مجدد،

قطع وصحافت جدید و پشتی مستحکم در دوجلد (مجموعاً ۱۳۰۰ صفحه) از طرف " انتشارات بامیان" درفرانسه به طبع برسد.                                                         
 بنابرآن، ذواتی که آرزو داشته باشند چنین یک کتاب سیاسی، تحلیلی ومستند عصر ما را بخوانند و درکتابخانه های خویش بعنوان یک سند معتبرنگهداری نمایند، لطفاً به آدرس های آتی درتماس شوند:              
انجمن فرهنگ افغانستان 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0033555359601
ویا : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 416-845-7771