واپسین روزهای زندگی محمد 9

نگرشی بر مرگ مرموز پیامبر اسلام

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب
آغازِ فرجام

رنج‌ و گداز‌هایی که طاقت پیغمبر را طاق کرده بود، از جمله سوگ پسرش ابراهیم، توطئۀ سؤ قصد بجانش، نافرمانی و گردن‌‌کشی یاران نزدیکش و شورش‌ها و مخالفت‌هایی از هر سو، واپسین روزهای زندگی محمد را رنگ بس اندوهبار داده بودند.