واپسین روزهای زندگی محمد 10

نگرشی بر مرگ مرموز پیامبر اسلام

نوشتۀ
هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب
قصه‌های خانوادگی محمد

در فضای اتاقی که پیغمبر محتضر در آن در بستر مرگ افتیده بود دسیسه موج می‌زد. محمد باوجود اینکه بیماری او را به انزوا محکوم کرده بود در مرکز دستکاری‌ها و ساخت و پاخت‌های سیاسی خانوادگی قرار داشت که سررشتۀ همۀ آنها بدست زن سفید بختش عایشه بود.