بحران آفرینی شبکه های استخباراتی منطقه و جهان

در افغانستان

این واقعیت راهمه می پذیریم که هردولت درهرکشوری ازجهان کنونی، ساختارهای خاص استخباراتی خودشان را به منظورجلوگیری ازتخریبات دشمن یا دشمنان خارجی، خنثا سازی فعالیتهای مخالفان سیاسی، ټأمین امنیت سراسری و سایرفعل وانفعال کشفی و خنثی سازنده دراختیاردارند

وغالباً درهمان حد وحدود قلمروحقوقی خویش اکتفا میکنند و اما، کشورها و قدرتهای بزرگ و بخصوص کشورهای استعماری جهان، راه و رسم دیگری دارند. یعنی برنامه ها، خواستها و هدف های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این کشورها بزرگتر، خطرناکتر و پیچیده ترازسایرشبکه ها دردنیای کنونیست .                                                              
به منظورآنکه بدانیم بحران بزرگ، طولانی و خونین افغانستان ناشی ازفعالیتهای تخریبی کدام شبکه یا شبکه های جاسوسی منطقه و جهان بوده و ازچه قدرت و دخالت عمیق و گسترده درامورکشورعزیزما برخورداراند، اجازه بدهید، نام چند شبکه ی بزرگ، مؤثر وپُرنفوذ را دراینجا یاد کنم:                                                                  
اول) انگلستان (انتجلنس سرویس امپراتوری انگلستان) شامل :
ام.آی.۶ -  ام.آی ( مربوط به فعالیت های جاسوسی درخارج ازانگلستان)
  دی.سی. اچ. کیو-۵  ( مربوط فعالیتهای جاسوسی درداخل انگلستان)   
دوم) ایالات متحده ی امریکا (سی.آی. ای  و ۱۶ شبکه ی جاسوسی دیگردرموارد مختلف )                                                         
سوم) کی.جی. بی (حالا اف. اس. بی) وشعبات داخلی و خارجی  آن
چهارم) اسراییل (موساد) و شعبات مختلف و گسترده ی آن
پنجم) فرانسه ( دی. جی. اس. ای) و همه ی شاخه های آن
ششم عربستان سعودی ( المخابرات العامه) 
هفتم) پا کستان (آی.اس. آی ) وشعبات ده گانه ی آن
هشتم) جرمنی (‌بی، ان، دی) و طبعاْ شعبات دیگرآن
) وبخشهای متنوع آن     VAJ Aنهم) جمهوری اسلامی ایران(وی. ای. جی. ای
دهم) ترکیه ( ام. جی،کی)
یازدهم) هندوستان (راو یا اسم خصوصی ترآن سپیشل سرویس بیرو)
)  AISIدوازدهم) ایتالیا ( 
  سیس )CSis( سیزدهم) کانادا
ASIOچهاردهم) آسترالیا 
پانزدهم) چین (ام.اس. اس)
هریک ازاین شبکه های قدرتمند، به شعبات متوع برای مقاصد مختلف منقسم شده اند. درهمینجا، لازم میدانم مثالی ازچنین تقسیمات استخباراتی تنها درچارچوب (آی.اس.آی) پاکستان ارائه نمایم که با دستهای دراز دربناگوش کشورما افغانستان قرار دارد:                                     
۱-شعبه ی اکس یا (جی آی اکس) مربوط اموراداری این شبکه
۲-شعبه ی(جی آی بی) زیرنظرداشتن اجنت های سیاسی درکشمیر، هند وافغانستان
۳-شعبه ی (جی سی آی بی ) نظارت بردیپلوماتهای پاکستانی درخارج
۴-شعبه ی (جی آی ان ) برای فعالیتهای تخریبی و پروپاگندی درمنطقه
۵-شعبه ی (جی آی ام) مٰؤظف به اقدامات تخریبی درکشورهای همسایه  وازجمله افغانستان
۶-شعبه ی (جی اس آی بی) مربوط امورالکترونیک، مخابرات، نامه ها، پیام ها  و روابط تنگاتنگ با تروریست های مزدور درهند و افغانستان و در آسیا
همچنان شعبات (ترور)، ( تهیه ی وسایل لوژستیکی) ، (انفجارها)، (تهیه مواد کمیاوی غرض انفجارهای بزرگ و کوچک)وسایرتخریب ها
پس باید چنین نتیجه گرفت که وقتی پاکستان که خود دستنگرقدرت های بزرگ، بخصوص خدمتگارابرقدرت امریکا و انگلیس و خادم عربستان سعودی میباشد، چنین دستگاه عریض و طویل را به اختیارداشته و ازسالها بدینسو، مردم صلحدوست افغانستان را به کاسه ی سرآب داده و میدهد، ممالک مقتدرو پیشرفته ی اروپایی و امریکایی چگونه دستگاه هایی دراختیارخواهند داشت؟ واگربخواهند چه بلا های بزرگی را بالای ملت های جهان نازل میکنند؟                                                   
مخارج سالیانه ی شبکه ی جاسوسی بزرگترین قدرت جهان ایالات متحده ی امریکا (سی آی ای) درسال، بیشتر از ۵۲ ملیارد دالراست. چون درسالهای اخیر، تعداد شبکه های جاسوسی این کشوربه شانزده شبکه بالا رفته است، گفته شده است که اکنون مخارج سالیانه ی همه ی این شبکه های پیچیده بالغ بر پنجصد ملیارد دالر میگردد.                              
درسالهای پسین، نفوذ ومداخلات عمیق، دقیق و علنی این شبکه ها درامورکشورهای شرق میانه و ازجمله، درافغانستان کاملاً مشهود بوده است.                                                                            
   اوایل دهه ی اول قرن گذشته بود که مقام های امریکایی، بصورت رسمی و علنی اعلان کردند که «سی آی ای مبلغ پنجصد ملیون دالررا برای مجاهدین افغان اختصاص داد» وبعد ازآن نیزبا تمام توش و توان (مخفی و علنی)، منتها ازکانال (آی اس آی) پاکستان، به فعالیت، مداخله گرانه  و اثرگذاری روی تعیین سرنوشت مردم افغانستان ادامه دادکه اسناد و نمونه های بسیاری دراختیارداریم.                                   
 قبل ازآنکه نمونه های اقدامات و بحران آفرینی های چند شبکه ی جاسوسی درافغانستان را مطرح کنیم، اجازه دهید این نکته را متذکرشوم که دخالت های سیاسی واستعماری شبکه ی جاسوسی انگلستان (انتلجنس سرویس) تقریباً دوصد سال قبل درامورافغانستان آغازشد و متأسفانه تا امروز به شدت ادامه دارد. این فعالیت های استخباراتی درمنطقه و بخصوص درافغانستان وقتی آغازگردید که  رنسانس اروپا و اختراعات علمی و صنعتی، موجب کشتی رانی های بزرگ، قاره پیمایی و اشغالگریهای قدرت های استعماری ممالک اروپا یی شد واین رویداد ها، پای اختاپوس استعمارانگلیس را تا به شبه قاره ی هند و ازآنجا به خاک افغانستان کشانید که این جریان نا باب سردراز دارد، منتها با این تذکرضروری که درآن روزگاران، هرچند شیوه ی کاراستخبارات انگلیس درمنطقه و افغانستان خیلی مخفیانه، ماهرانه و گسترده بود که مردم ما ازدرک و کشف آڼ عاجزبودند، ولی امروز، شیوه های کاراستخباراتی درپرتوانکشاف علم و تکنالوژی چنان تغییرکرده اند که اکثرشیوه ها و ابزارسابقه ی این شبکه ها را کهنه و ناکاره کرده است.   
  پس درپناه چنین پیشرفتهای تکنالوژی و برخورداری قدرتهای بزرگ ازوسایل و امکانات فوق تصوراست که قادراند درکشورهایی مانند افغانستان هم بحران آفریده و آنرا تداوم بخشند وعمیق بسازند و هم درنهایت، بالای بحرانهای ایجاد شده بگونه ی حاکمانه یی مدیریت نمایند. 
همین قدرت های بزرگ ومنابع جهانخوراند که با بکارگیری دالر و دینار، با استفاده ازآدم و آهن، دراختیارداشتن فضا و زمین و حتا با دردست داشتن همه گونه وسایل هوشمند وغیرقابل دید، هرآنچه خواسته باشند، انجام میدهند.                                                            
وقتی دولت امریکا، با پرتاب «ستلایت» ها به فضا، با بکارانداختن کمره های بسیارحساس، استفاده از استراق صوت، قراردادن بالون مجهزبا کمره ودستگاه ثبت صدا  درفضای شهرها، ازجمله شهرکابل، پیاده کردن هزاران سربازمسلح، تعیین رهبران سیاسی کشور، تمویل نیروهای عسکری وبرخورداری ازچندین پایگاه مخصوص نظامی و سایرامکانات، ازحرکات وسکنات خزنده و جنبده ی سرزمین ما مطلع است، پس ما چه چیزی برای پنهان نگهداشتن خواهیم داشت؟ دارای چه صلاحیتی درتعیین سرنوشت آینده ی خویش خواهیم بود؟ وقتی بریتانیا قادرمیشود هم سربازبخاک افغانستان پیاده کند و هم زندان داشته باشد و هم حمایت کننده ی جنگ و جنایت بوده تروریست و مواد مخدربپرورد، آیا نمیتواند درتار وپود حیات فردی و ملی ما چون موریانه رخنه نماید؟                       
وقتی شبکه ی جاسوسی پاکستان (آی اس آی)، این لانه ی شیطنت و جنایت و این دست پرورده ی همان قدرتهای جهانخوارموفق شود جواسیسش را عملاً دررأس دولت افغانستان و تمام نهاد های آڼ جابجا نموده بالای رهبران کشورما بنازد و بتازد وفخربفروشد و هیچ مانعی دربرابر صدورتروریسم  وحشی ودست پرورده اش  نشناسد، چرا وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روحی و اقتصادی ما چنین ابترنباشد؟ وجمهوری اسلامی ایران با سپردن ملیونها دالربه رییس جمهور مملکت، نصب وزیرو وکیل و واعظ  و روحانی و مدرسه و حزب و تنظیم و حتا مسلح سازی تروریست ها و تخریب بند و انهارما، دست دراز داشته باشد، چگونه انتظارداشته باشیم که بحران دردناک  و غمبار کشور ما پایان یابد و امنیت جان و مال اهالی افغانستان تأمین گردد؟                                                                             
درکتابی تحت عنوای «افغانستان و مداخلات خارجی» میخوانیم: «درنهم جنوری ۱۹۸۰درواشنگتن، دراتاق (اس- ۴۰۷) درقسمت سنای ساختمان کنگره که بیش ازاندازه دستگاه های الکترونیکی حفاظتی درداخل و نیروهای مسلح درخارج آن جهت جلوگیری ازدرز احتمالی اطلاعات وجود دارد، طی تعطیلات کریسمس کنگره، ګروهی ازسناتورها حاضرشدند. سناتورها عبارت بودند از بیرج بایه از ایالت ایندیانا رییس کمیته ی منتخب اطلاعات، باری ګلدواتر از آریزونا معاون ریاست سنا، جوزف آربیدن ومدیران ادارات مانند ویلیام جی میلر وارل دی، ایزنهاورنماینده گان سیا. دراین جلسه، معاون رییس سیا فرانک سی کارلوسی معاونت عملیات جان مک ماهون، بعضی مردان شماره یک عملیات مخفی بودند. فقط یک موضوع در دستورکار این جلسه وجود داشت که عبارت بود ازمطرح ساختن برنامه هایی برای انجام عملیات شبه نظامی مخفی سیا درافغانستان...»                                                                          
بازهم درهمین کتاب میخوانیم: «درحقیقت اولین کار دردسته های تروریستی توسط امریکا درپایگاه پاکستانی اش با دلالی آی اس آی درمنطقه شکل میگیرد که  ازنمونه های عینی آن میتوان گروه سپاه صحابه، انصارالمجاهدین، گروه طالبان، تیم های تحت رهبری اسامه بن لادن ... را نام برد»                       
همچنان درصفحه ی ۸۴ «جنگ اشباح» میخوانیم:  «کیسی (رییس سیا درآنوقت) توانسته بود وفاداری استخبارات سعودی را نسبت به خود جلب کند و آن اداره به اجازه ی ملک فهد حاضرگردیده بود در عملیات تحریک آمیز علیه شوروی در آسیای میانه شریک شود. بیشتراز هرامریکایی دیگر، کیسی درایجاد اتحاد میان سی آی ای، استخبارات سعودی [المخابرات العامه]  و اردوی پاکستان [آی اس آی] پاکستان نقش بازی کرد.»                            
پس این واقعیت، همان بافت، پیوند و همکاریهای متقابله ی شبکه های مختلف جاسوسی جهان و منطقه علیه افغانستان را میرساند که تا امروزبا تمام شدت و حدت خود ادامه دارد.                                            
سایت انترنتی "کریپتوم" بتاریخ ۳۱ اکتوربر ۲۰۱۳م افشا کرد که آژانس امنیت ملی امریکا، بیست و یک ملیارد و نود و هشت ملیون تماس تلفونی در افغانستان را شنود کرده است.                                              
 دربالا گفتیم که شبکه های جهنمی استخبارات جهان، ازهمه گونه امکانات علمی و مالی و نظامی وشیطانی شان دربسترآب و هوا و زمین این جهان غرض رسیدن به هدف های کوچک و بزرگ خویش استفاده مینمایند. البته موازی بدان، هرکدام این شبکه ها، مطابق به روحیات، سنتها، گرایشات، کمبودها و ذهنیت های باشنده گان هرکشوراستفاده بعمل می آورند. مثلاً درافغانستان، شوروی دیروزازجوش وخروش ترقیخواهی نسل جوان سؤاستفاده نمود، پاکستان ورق اسلام پناهی وقوم پرستی را بکار گرفت، ایران ازاحساسات زبانی، مذهبی و نژادی مردم ما استفاده ی سؤنمود، عربستان سعودی ازشعار«عربستان مهد اسلام»، تحت نام   «خادمین حرمین شریفین» بهره جُست، امریکا و انگلستان درپرتوپروپاگندهای مربوط به  تروریسم وچاق نمودن خطرالقاعده و طالبان واخیراً داعش و دامن زدن به فساد مالی و اداری، بحران درافغانستان را عمیق و لاینحل ساخت.                                       
دربخش پاکستان و استفاده ازاحساسات قومی وزبانی اهالی افغانستان علیه منافع ملی مردم افغانستان، بهتراست نقل قولی از "پیترتامسن" ازکتاب "جنگ اشباح"  داشته باشیم. تامسن درارتباط سؤاستفاده های شبکه ی استخبارات نظامی پاکستان درمقابل منافع ملی مردم افغانستان، یکی هم استفاده ی ابزاری ازپشتونهای قبایلی را متذکرشده و می افزاید:  " ... همین پشتونها برای پاکستان، غرض نفوذ درمیان افغانها وغرض جاسوسی، بسیار مساعد بودند. پاکستان پس ازتجاوزشوروی درسال ۱۹۷۹م تا عمق مسایل سیاسی افغانستان نفوذ نمود...پشتونهایی که در بخش افغانستان در آی اس آی کارمیکردند، برای پشتونهای قبایل هردو سوی خط دیورند سازگار بودند. مثلاً تعدادی از آنها از قبایل درانی، اچکزی، کاکر، شینوار، وزیری، مومند و صافی آمده بودند که همه به زبان پشتو حرف میزدند و ریش های انبوه میگذاشتند و لباس های نوع قبایلی به تن میکردند و به آسانی درمیان مجاهدین راه باز نمودند. پس ازسال ۱۹۹۴ که گروه طالبان به افغانستان هجوم بردند، پشتونهای پاکستان بخش های عمده ی جنگ و رهبری آنرا به عهده داشتند."                                     
و بالاخره، اینهمه فعالیتهای جاسوسی و اقدامات استعماری چندین ساله درکشورپامال شده ی ما به این ادعا منتج میشود که  جنرال زاهد حامد یکی از افسران بلند پایه ی  استخبارات نظامی پاکستان، با بی حیایی تمام و با صراحت کامل بگوید که : " پاکستان همانگونه که ارتش سرخ را در افغانستان شکست داد، توان شکست امریکا را نیز دارد. افغانستان درکنار داشتن معادن لیتیوم، ذخایر زیرزمینی زیادی که به ویژه زمرد درپنجشیر، گاز درجوزجان و لاجورد در بدخشان به ارزش چندین ترلیون دالردارد. افغانستان به لحاظ تاریخی، یک بخشی از پاکستان بوده ... پاکستان باید سرنوشت افغانستان را در آینده در اختیار داشته باشد..." (یاعلی العجب!!)