خانه تکانی ذهنی

در جامعه استبدادزده دینی و شعر تغزلی ما بنظرم ضرورت بحث و گفت‌‌و‌شنود در همه موارد مهم و حیاتی جامعه شدیداست که کوشش شود تا جنگ افکار باشد تا جنگ تن‌به‌تن. و نزاکت های یک بحث را مد نظر داشت.
 چون اکثر شاعران و فرهنگیان آن خوش چانسی الیوت را نداشتن که قبل از نشر دیوان  یا آثار شان نظر منتقدان را قبول نموده باشند.

که وی از جمله سه جلد اشعار اش دو جلد اش را حذف کرد. بنابر آن بخصوص در مورد شعر شاعران قبل از وی  و تا اندازه شاعران بعد وی متوجه آن نکته بود. بعضی دوستان در چهره‌کتاب بیت و یا چند فرد آن شاعر را می‌آورند. اگر در مورد تبصره ای
نمودی آن را اهانت شخصی و یا عیب جویی می‌بینند.     نشود که آن شعر هم
در جمله نوع شعر های خذف شده الیوت باشد.بنظرم هر شعر و یا گفته ای برزگان فرهنگی و علمی چون چستان های بیدار کننده ذهن بنگریم که در مورد نظر دیگران، علم و دانش امروز را با وسعت نظر دید. شاید که هم از آن لذت برده و هم چیزی نو بیاموزیم.
 برای روشن شدن موضوع دو مثالی از صحفه چهره کتاب دوست صاحب قلم و مطالحه ای وسیع ام می‌آورم


 آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا (حافظ)

   فکر می‌کنم با دوستان مدارا با دشمنان مروت درست تر است.

   اصل شعر اینگونه است؛ با دشمنان مدارا کردن هم جوانئمردی و مروت است


   با دشمنانی که ظرفیت و ارزش مدارا را نداشته باشند خود فریبی وضیاع فرصت است نمونه خوب مدارا پاکستان و طالبان درین چند دهه دیدیم.

   بیشتر در رابطۀ فرد با فرد درست است نه در مسائل کلان سیاسی و دولتها


دوست شایستگی بیشتر از مروت را یعنی مدارا را دارد نه دشمن. و دشمن فردی هم احتمال دارد از آن سو استفاده کند. مروت در مقابل دشمن آن است اگر نتوانستی ببخشی از پله قدرت برتر جواب بل مثل دهی نه بزرگتر از آن.


به انسان‌هایی که سگها را دوست ندارند نمیتوانم اعتماد کنم، اما اگر سگی از انسانی بدش بیاید به حس آن سگ اعتماد میکنم!

آلبرت انیشتین

    ما سگی داشتیم بالای کسانی لباس پیراهن تنبان وطنی داشت غوغو می‌کرد.

   سگ شما افکار مدرن داشته و مخالف سنت بوده است

چون انشتاین یک عالم فزیک است نه یک روان شناس و جامعه شناس بنابر‌آن گپ های غیر رشته اش چندان قابل اعتبار نمی‌باشد.