مجید، پدیدۀ بی تکرار تاریخ

نثر پارسی دری و پیامبران « از قلم شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سلطان سالار عزیزپور نبشته ای را خواندم با عنوان نویسندۀ این مقاله زنده یاد عبدالمجیدکلکانی را یکی از نثرنویسان سترگ در عرصۀ سیاست و شبنامه نویسی .» معاصر نامیده است.