بزرگداشت از خدمات فراموش نا شدنی داکتر ناکومورا )کاکا مراد(

به تاریخ اول فبروری 2020 انجمن فرهنگی افغانها در حومۀ اوفنباخ ) فرانکفورت(، فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )فارو(، خانۀ فرهنگ افغانستان )برلین، هامبورگ(، هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا و اتحادیۀ فرهنگی افغانها در شهر اشتراسبورگ )فرانسه