ترور و تروریسم در افغانستان به وسیلۀ خلقی ها و پرچمی ها آغاز شد

یکی از میراثهای شوم کودتای ثور، داخل شدن کلمه های زشت ونفرت انگیزِ ترور، تروریست وتروریزم در ادبیات سیاسی به ویژه در اذهان عامۀ افغانستان میباشد که پیش ازان ندرتاً جوان های مربوط به جریانهای سیاسی این کلمه ها را در کتابهای سیاسی جیبی و یا ورقه های کاپی شده