دموکراسی باروتی با قرئت بیروتی !

میگویند شخصی  از نردبان یا زینه  افتاد و مُرد، پسرش او را در خواب ديد و پرسيد؛ از سوال و جواب و شب اول قبر چه خبر؟ شخص متوفی  گفت؛ حساب من به اندازه اي روشن بود كه نيازي به سوال و جواب نداشت، اززینه كه افتادم يكراست وارد جهنم شدم!