وقوع جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی و فروپاشی بورس جهانی به دنبال کورو نا ویروس.

  بحران بهداشتی Covid-19 نه تنها بخش هایی از جهانی سازی مانند حمل و نقل و جهانگردی را به رکود اقتصادی سوق میدهد، بلکه بخش های سنتی مانند نفت، بانکداری و بیمه را تحت تأثیربحران  قرار داده است. سقوط قیمت نفت روز دوشنبه گذشته، بورس های جهانی را، قابل مقایسه با بحران بازارهای ثبت شده در سال 2008 معادل سخت.