زمین های غصب شده و فهرست غاصبان در افغانستان (بخش سوم)

بازهم روزنامۀ " هشت صبح " کابل، طی شمارۀ مورخ دوشنبه نزدهم ماه جوزای سال ۱۳۹۳ خورشیدی، باساس یافته های خویش نوشت که:  
  " باساس مکتوبِ نمبر (۲۱۶/۷۳۲مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) ادارۀ اراضی هرات عنوان ریاست سارنوالی استیناف نوشت که

: " خواجه عمر حدود یکهزار جریب زمین، رفیع خان پنجصد جریب، غلام سخی پنجصد جریب، نثاراحمد و سید عثمان و جلیل احمد وغلام دستگیر وحاجی میرآقا هرکدام حدود دوصد جریب زمین، حاجی سید حسن چهارصد جریب، خدا بخش حدود ۳۵۰ جریب، سید رسول و سید محمود هرکدام حدود ۳۰۰ جریب زمین دولتی را درمنطقۀ شمال " مُغل بچه " غصب کرده اند..."                                                                                                 
روزنامه ی مذکورعلاوه نمود : " مافیای زمین درهرات با زور، رشوه، توطئه وپول، زمین های دولتی را غصب کرده اند... غصب زمین یک ظلمِ مطلق است که درهرات ادامه دارد. در چند شهرک، هزاران جریب زمینِ دولتی غصب شده است. این زمین ها توسط زورمندان، پول داران ومسوولان که با ارگ ِ{جمهوری} رابطه دارند، زمینه ی تقلبِ سند را مساعد کردند و زمین های دولتی را غصب نمودند. ... 
بسیاری از ملکیت های دولتی هرات به خاطری که غاصبان ِآن با شماری از مسوولانِ بلند پایۀ ارگ، ادارۀ امورو برخی از وزیران شریک هستند، اصلاً تثبیت نشده است ..."                                                                                       

روزنامۀ (هشت صبح) به تاریخ هشتم ماه قوس سال ۱۳۹۳خورشیدی، از قولِ منابع معتبر نوشت که تنها درشهرهرات به تعداد ۲۱ شهرکِ غیر قانونی ساخته شده و درعینِ حال، از این شهرک ها نام بُرده است: " آریانا، اسلمی، سید جمال الدین، کوثر، می فروش، قالین بافی، سلطان آباد، حسینی، سعادت، کاریز ملاحسن، صبورجن، رسالت، رحمانی، شگوفه بهار، سه برجه، عاشق محمدی، زرین و خواجه عبدالله انصاری. "                                                                        
شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان بتاریخ دومِ ماه سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی ازقولِ یک منبع ادارۀ معارف هرات نوشت که " رضا خوشک نمایندۀ مجلس درتلاش ِغصبِ۲۳ جریب زمین متعلق به وزارت  معارف در موقعیت مرفه نشین ِشهر هرات است ..."  همین منبع گفته است که  " براساس قیمت های روز، این زمین ها ده ها ملیون دالر ارزش مادی دارد که در بهترین موقعیت ِ مرکزِ شهرِ هرات قرار گرفته و از جملۀ محلاتِ مرفه نشین شهر میباشد."                           
روزنامه  باساس اسنادِ رسمی که بصورت مخفیانه دراختیارادارۀ آن  قرار گرفته بود، مطالبِ آتی را پیرامونِ زمین های غصب شده و اسمای غاصبانِ آن به نشر رسا نید:                                                                                             
 " ازسال ۱۳۸۱ خورشیدی تا کنون، حدود دو ملیون جریب زمین دولتی، توسط  اعضای پیشینِ کابینه، زورمندان، فرماندهانِ جهادی، اعضای شورای ملی، بزرگان ِقوم، متنفذان، افراد ِمسلحِ غیر مسوول، ارگانهای دولتی و شماری از افرادِ دیگر غصب شده است ... درتمام بیست و دو ناحیه ی کابل، زمین غصب شده است ... درمکتوب شماره (۳۳۶) تاریخ ۶/۹/۱۳۹۱ ریاست عمومی ملکیت های شهر داری کابل که به امضای انجنیر محمد یونس نو اندیش شهر دارکابل صادر شده، آمده است که:  ملاعزت الله عاطف، {یکی از جهادی های مربوط به اتحاد اسلامی عبدالرب رسوی سیاف} حدود ۵۰۰جریب زمین تپه ی خواجه جَم را که در اطرافِ تپه ی بند قرغه در مربوطاتِ ناحیه ی پنجم شهر کابل موقعیت دارد، غصب کرده است ... این شخص به طرفِ غربِ بندِ قرغه، یک شهرکِ رهایشی به نام " ملاعاطف " نیز ساخته است و از این طریق، نمره های رهایشی  را به فروش میرساند..."                                                                                
" نجیب الله کابلی در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۲۰ جریب زمینِ دولتی نوع بایر را در منطقه ی  کاریزمیرِ ولسوالی شکردره غصب  کرده است.  آقای کابلی در این زمین، یک شهرک رهایشی ساخته است.                                                    
براساس مکتوب شماره ۷۹۳ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۹، ریاست ناحیه ی دهم {شهرکابل}:                                                                                       
سید حسین انوری، احاطه ی برج برق ۱۴ چهارقلعه ی وزیر آباد را غصب کرده است ...                                                                                             
درمکتوب شماره  ۲۳۹ تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ ریاست ناحیه ی بیست و یکم  شهرداری کابل آمده است که :                                                                   
 در منطقه ی ُبتخاک این ناحیه، بیش از پنجهزارجریب زمین غصب شده است       
استاد اکبر، وزیرِ پیشینِ مهاجران و عودت کننده گان و قوماندان ممتاز، از فرماندهان ِجهادی در روستای " نونیاز"  از مربوطاتِ  ناحیه ی بیستم شهر کابل، حدود پنجصد جریب زمین را غصب کرده اند. .. آقای ممتاز، برای  ساخت ۵ شهرکِ غیر قانونی خود نیز هزارها جریب زمین دولتی را غصب و تصاحب کرده است.                                                                                                  
 براساس مکتوب شماره  ۷۹ تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ مدیریت ملکیت های ناحیه نزدهم   شهرداری کابل درجوارِ ذخایرِگازِ تپه ی تره خیل، حدود ۳۰ جریب زمین از طرف " کوچیان تره خیل" غصب شده است ... ملاتره خیل محمدی، یکی از نماینده گانِ مردم ِکابل و عضو کمسیون ِخاصِ مطالعه ی اعمال حکومت، حدود ۱۲۰ هزار نمره زمین دولتی را در منطقه ی بتخاک کابل غصب کرده است.       
در شرق و غربِ میدان هوایی بین المللی کابل، بیش از ۸۰ هزار متر مربع زمین دولتی توسط افرادِ مختلف غصب شده است. قوماندان عبدالرحمان، حدود ۴۰ جریب زمین دولتی را در شمالِ میدانِ هوایی غصب کرده است. این قوماندان، با زور خود، ۴ جریب زمینِ آمریتِ حوزه ی پانزدهم امنیتی کابل را نیز غصب کرده است .."                                                                                             
زمین های عقب وزارت زراعت، دهمزنگ، عقب ِسیلو، جمال مینه و کوه آسمایی در مربوطات ناحیه ی سوم، چمن وزیر آباد و دامنه ی کلوله پُشته در ناحیه ی چهارم نیزغصب شده است .                                                                    
 زورمندان به مساحت هزار ها متر مربع زمین را در ساحه های تپه ی بی بی مهرو، دامنه ی کوه مشرف {به} کوتل خیر خانه، زمین توسعه یی دستگاهِ برقِ حرارتی، پروژه های حصه های اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم خیرخانه و پروژه  ۲۱۲ فامیلی، خانه های خود سر ساخته اند.                                                
۷۵۰ نمره زمین در منطقه ی پروژه ی خیر خانه مینه که از جمله ی پروژه های شهری میباشد، توسط افراد مختلف غصب شده است.                                     
 شیر دل و حاجی راکی از دیگر غاصبان {هستند که}  حدود یک هزار جریب  زمینِ دولتی را در دشت قلعه ی حیدرخان ناحیه ی سیزدهم غصب کرده است.     
 محمد آصف مشهور به سیاه پوش، با قباله ی جعلی حدود ۱۰۰ جریب زمین دولتی را در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ازمنطقه ی قلعۀ محبِ ناحیه ی سیزدهم غصب کرده است. آقای سیا ه پوش، سپس هر جریب زمین را حدود ۲۰۰ هزار کلدار پاکستانی بفروش رسا نیده است.                                                        
 دگروال حبیب الله، حدود یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقه ی " قلعه " ناحیه ی سیزدهم {شهرکابل} غصب کرده  و بعداً به شکل نمره بفروش رسا نیده است. حاجی خلیل و حاجی جلیل، حدود یکصد جریب زمین را در سال ۱۳۸۶ در ناحیه ی سیزدهم  غصب کرده است.                                                                  
(این سلسله ادامه دارد )