کمکهای اقتصاد ی  به افغانستا ن -  چماقی به دست امریکا 

 در این نوشته در مورد سیاستها و کمکهای امریکا برای  بازسازی افغانستان و چور و چپاول این کمکها در داخل کشور مکث گردیده