غصب زمین و فهرست غاصبان آن در افغانستان (بخش چهارم)

به سلسله ی غصب زمین های شخصی و دولتی توسط زورمندان مرکز وولایات کشور باید گفت که باساس اسناد منتشرشده، مدیر زمری، حاجی زلمی و خیال {نامان} حدود ۴۰۰ جریب زمین متصل شهرکِ حاجی نبی خلیلی را

غصب کرده اند. محمد داوود حدود ۴۰ جریب زمین دولتی را از منطقه ی ریگ ریشن دشت برچی غصب نمود ه است .    

 لالا در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۰ جریب زمین  را از همین منطقه غصب کرده است 
محمد داوود  و شیر آغا هر یک  یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقه ی کاریز میر در مربوطاتِ ناحیه ی سیزدهم غصب کرده اند.                                     
 محراب، ارسلا، امیرمحمد، احمد شاه، ملنگ، قطب الدین، ببرک، زمرک، سنگ، عارف، نور، مستوفی و اعظم، هر یک بیش از ده ها جریب زمین دولتی را از ناحیه یی سیزدهم { شهر کابل} غصب نموده اند.                                                 
درمکتوبِ شماره ۲۰۶۰ تاریخ  ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست امورِ ساختمانی و اداره ی املاکِ وزارت دفاع عنوانی کمسیون خاصِ بررسی و مطالعه ی اعمالِ حکومت  تأکید شده که  تنهادرشهرکابل، حدود سه هزار جریب زمین این وزارت در مناطقِ ریشخور، مهتاب قلعه، پلچرخی، تپه های کارته ی نو، مرنجان، بی بی مهرو، دافع هوای تره خیل، کلوله پشته، قرغه و پولیگونِ کمری شهر کابل توسط زورمندان، افراد مسلحِ غیر مسوول و دیگران غصب گردیده است.                                                                                                 
درجریانِ یازده سالِ گذشته،  حدود ۹۰ هزار جریب زمین وزارت دفاع در ولایت های ننگرهار، کنر، فاریاب، بلخ، پکتیا، خوست، غزنی، پکتیکا، قندهار، فراه، هرات، بدخشان و قندوز توسط زورمندان، افرادِ مسلح و ارگانهای دولتی غصب شده است.                                                                                               
درمجموعِ ولایت کابل،  بیست و پنجهزار و نهصد و نود جریب زمین توسط ۲۱۲ نفر{ بصورت زور گویانه } تصاحب گردیده است.                                         
ورثه ی عبدالله، یکی از فرماندهانِ پیشینِ جهادی در سال ۱۳۸۲، حدود سه هزار و نهصد جریب زمین دولتی را از روستای الغوثی ولسوالی شکر دره، بدون کدام سندِ { رسمی و قانونی } غصب کرده اند.                                                           
محمد نبی، وزیر و حاجی {نامان که ملکان روستای چنار ولسوالی خاکِ جبار هستند}، ازهمین روستا، حدود چهار هزار و دوصد و چهل و پنج جریب زمین دولتی را بدون داشتنِ قباله غصب کرده اند.                                                         
همیشه گلُ و بهرام الدین، تفنگداران ِغیر مسوول، حدود یکهزار و سه صد جریب زمینِ دولتی نوع للمی را از روستای بتخاکِ ولسوالی بگرامی تصاحب کرده اند.                                                                                                      
سخی و نورآغا {نامان} از جمله ی بزرگانِ ولسوالی سروبی در سال ۱۳۸۲، حدود یکهزار و چهار صد و چهل و هفت جریب زمینِ دولتی نوع للمی را در مرکز این ولسوالی غصب و تصاحب کرده است. قاری شمس الله  و ابراهیم حنیفی  از بزرگانِ ولسوالی پغمان در سال ۱۳۸۳،حدود یکهزار و دوصد و شصت و دو جریب  زمین دولتی نوع للمی را در روستای زرشخ این ولسوالی غصب کرده اند.                                                                                                    
سید عبدالواحد متنفذ در روستای بتخاک، حاجی دوران در روستای چهل دختران، ملک لیوه خیل، ملک ریزه گلُ و داکتر شاه محمد از ولسوالی بگرامی و چهار آسیاب، یکهزار و سه صد جریب زمین در ولسوالی های بگرامی و چهار آسیاب غصب کرده اند.                                                                                               
حاجی شیر دل رییس یک شرکتِ خصوصی درسال ۱۳۹۱از روستای مرغگیران ولسوالی پغمان، سه صد و چهارجریب زمین  دولتی را غصب کرده است.                                                                                                
ضابط رحمت درولسوالی چهار آسیاب، درسال ۱۳۸۵ حدود هفتصد جریب زمین دولتی نوع بکر را در روستای گلزار غصب نموده است.                                
دگروال اسحاق یکی از فرماندهان محل در ولسوالی میر بچه کوت در سال ۱۳۸۳ در روستای خروتی، حدود یکصد جریب زمین نوع بکر را بصورت غیر قانونی تصاحب کرده است.                                                                              
برکت خان و محمد داوود از بررگانِ ولسوالی ده سبز درجریان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر یک  دوصد و پنجاه جریب زمین دولتی نوع زراعتی را از روستای ده سبز خاص این ولسوالی غصب کرده اند.                                                     
انجنیرعبدالرحیم ازروستای ده ارباب ولسوالی پغمان، یکصد و سی جریب زمین، احمد انور و محمود از ولسوالی چهار آسیاب حدود دوصد جریب زمین، اخترمحمد ، احمد شاه و سید اکبر از جمله ی بزرگانِ ولسوالی ده سبز هر یک یکصد جریب زمین، صفی الله در سال ۱۳۹۱ حدود دوصد و نود وسه جریب و بار دوم، دوصد و هشتاد چهارجریب را در روستا های چشمه ی خاص و سایرِ نقاطِ ده سبز به زورغصب کرده اند.                                                                             
عنا یت الله، هدایت، امان  وقسمت از جمله ی متنفذان، در سال ۱۳۸۶، حدود یکصد جریب زمین دولتی نوع بکر را در روستای آب چکان ولسوالی میر بچه کوت غصب کردند.                                                                                    
مصطفی و محبوب ازجمله ی بزرگانِ ولسوالی میر بچه کوت درسال ۱۳۸۳، غاصبانِ یکصد جریب زمین  در روستای خروتی میباشند.                             
محمد اکرم، زمری، قادر، افندی، آدمخان، رفیق گلبت، عجب گل، عبدالهادی دبیر هر یک به اندازه ی یکصد جریب زمین دولتی را در میربچه کوت، ده سبز و قره باغ تصاحب کرده اند.                                                                          
حاجی بای محمد، غاصب حدود شصت و سه جریب زمین نوع تپه ی دولتی  در کاریز میر میباشد. حاجی قسیم یکی از فرماندهان ِولسوالی قره باغ، غاصب ِحدود سی جریب زمین دولتی نوع بایراست.                                                        
غلام جیلانی، محمد نقیب، غلام ربانی، حاجی ولی، نثار احمد، شاپور، اسلام الدین، گلاخان، حیدرخان، توریالی، گلُ غنی، زمری، سلطان جان، برو، حاجی رحمت الله، داد مولا، مزمل ، یاسین، دین محمد، اول گل و سید رحمان هر یک  ده جریب زمین دولتی را در ولسوالی شکر دره  غصب کرده اند.                                
حاجی خان محمد، داکتر صالح و عبدالهادی دبیر، غاصبانِ حدود پنجاه جریب زمین درچهار آسیاب و پغمان هستند.  مامور نبی، خان وزیر، دل آغا، آمر طاووس، دولت خان، زرگی، محمد شفیع، غلام ربانی، مهمند، شیر، ارسلا، عبدالرازق، عزیزالله، پوپل، حکیم ، شفیع، عزیزالله، نصرو، یوسف، عصمت الله، نبی، عبدالرحیم  و مامور نعیم هر یک غاصب بیش از ده جریب زمین در ولسوالی شکر دره میباشند.                                                                                       
حاجی قدوس، صاحب، محمد امین، عبدالجبار، لاهورخان، عبدالغنی، افضل، ضابط خان، جان محمد، انجنیر امیر، محمد یاسین، حاجی نسیم، دولت، حاجی برو، سردار، ملا جبار، حاجی زلمی، ظاهرخان، حاجی شریف، امیرمحمد، میر حسین، حبیب الله، شیر محمد، نقیب الله، فقیر، ربیع، جبارخان، نورمحمد، زرلعل، شیرین آغا، گلان، محمد امان، محصل، سحرگل، انور، حفیظ الله، پتنگ، داد الله فاروق، باسه گل، امیرجان، حضرت علی، حاجی بریالی، عبیدالله و شیر محمد هریک غاصب بیش از ده جریب زمین در ولسوالی قره باغ.                                                                                                 
آمرستار سیاف و آمر خنجر بشیر، جمعاً دو هزار جریب زمین واقع مقابل کوه دیپوی وزارت دفاع در مربوطات کوه رادار در ناحیه ی هفدهم شهر کابل را غصب کرده و شهرک " سعادت " را بالای این زمین ها اعمار نموده اند.                            
قوماندان ممتاز و قوماندان امرالله، حدود ششصد جریب زمین را درمنطقه ی دشت چمتله متصل کوه پغمان غصب نموده و شهرک " رفاه " را بالای آن اعمار کرده اند.                                                                                                   
همین قوماندان ممتاز، درکنار شهرک " رفاه "، حدود نهصد و هفتاد جریب زمین دیگر را  نیز بنام شهرکهای " عدالت " ، " صلح " ، " اسلام آباد "  و " پامیر"  غصب کرده است.                                                                                 
امرالله ،زمری، صوفی شریف، حاجی قیوم و اسحاق از جمله ی فرماندهان جهادی، حدود چهارصد جریب زمین را در اطرافِ سَرک کابل – پروان غصب کرده اند. ملا تاج محمد والی پیشین کابل، حدود دوصد جریب زمین را در منطقه ی کاریز میر غصب نموده است.                                                                         
آیت الله شیخ فاضل، حدود چهل و پنج جریب زمین را در ساحه ی مهتاب قلعه در مربوطات ناحیه ی سیزدهم شهر کابل بنام ساختمان مدرسه  تصاحب نموده و بعدا ً آنرا بنام شهرک " خاتم الانبیا" بفروش رسا نیده است.                                   
حسن علی، حدود پنجصد جریب  و حاجی گلبت  حدود هشتصد جریب زمین را در ساحه ی تعلیمی چهارآسیاب غصب کرده اند. حاجی حبیب الله سه صد جریب، حاجی شفیق حدود بیست جریب و شماری از قوم منگل میاخیل حدود شصت جریب زمین را بمنظور خانه سازی غصب کرده اند.                                                       
عبدالشکور، شیرین، خان محمد، دستگیر، معراج الدین  و سلام الدین ورثه های عزیز خان و نیز، عبدالبصیر و نورالدین نامان، حدود هفتاد و سه جریب زمین دولتی را در منطقه ی ده خدای داد بگونه غیر قانونی غصب نموده اند. "           
روزنامۀ " هشت صبح " دراخیر افزود که: " قرار مکتوب شماره  ۴۸۴۰ تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ اداره ی اراضی وزارت زراعت عنوانی کمسیون خاص بررسی و مطالعه ی اعمال حکومت، فشرده ی گزارش مربوط به غصب زمین های دولتی در ولایات کشور ازینقرار است:                                                                
در ولایت هرات  به تعداد  ۶۲۱ نفر غاصب  و۳۰۵۸۴ جریب زمین غصب شده                                                                                                 
  در ولایت ننگرهار به تعداد ۷۴۰ نفر غاصب  و ۳۰۵۸۴ جریب زمین غصب شده                                                                                               
در ولایت بلخ   به تعداد  ۹۰۱ نفر غاصب   و۴۵۲۹۵ جریب زمین غصب شده  
درولایت قندوز به تعداد ۹۶۵ نفر غاصب و ۲۲۱۵ جریب زمین غصب شده     
درولایت قندهار   به تعداد ۶۹ نفر غاصب  و ۷۷۹۲ جریب
درولایتلغمانبهتعداد۵۱۸نفرغاصب و۴۲۴ جریب زمینغصب شده
در ولایت غزنی به تعداد ۱۳۲نفرغاصب و۱۹۵۶۶ جریب زمین غصبشده است
کا پیسا به تعداد ۱۴۷۳ نفر غاص و۱۴۶۴ جریب زمین غصب شده                  
 در ولایت تخار به تعداد ۱۶۴۷ نفر غاصب و ۴۴۷۲۶ جریب زمین غصب شده.  

 (این سلسله ادامه دارد)