معرفی کتاب  "رهنمای لیورورتها و خزه های افغانستان "

 کتاب "رهنمای لیورورتها و خزه های افغانستان در سه بخش،  ۱۲ فصل و ۳۸۴ صفحه با قطع و صحافت زیبا به تازگی از چاپ برآمده