اعلامیه مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

توافقنامه بین ارگ و سپیدار بر سر تقسیم قدرت و ثروت 
 
بازگویی یک انتخابات: یکبار دیگر تقلب، فریب و نیرنگ زراندوزان و خدمت گزاران اجنبی در یک تیاتر مضحک  به نمایش گذاشته شد.