طالبان "کرام" مرکز ثقافت اسلامی را در غز نی ویران کردند

 به تاریخ ۱۸ ماه می طالبان "کرام" در یک موتر پر از مواد انفجاری یک مرکز قوای امنیتی و مرکز ثقافت  اسلامی غزنی را ویران کردند .