ﮐﺎررواﯾﯽ ھﺎی اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن

(ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور)
 
 اول - اسکان مغول/ اوزبیک ها در کوه های سلیمان در سال ۱۳۹۹ 
 
 داﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧد و ﺳرﮐوب ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﮐوھﮭﺎی  سلیمان ( در ﻣﺳﯾر ﮐﺎﺑل، ﻟوﮔر/ﻏزﻧﯽ، اﯾرﯾﺎب، ﺷﻧوزان، ﮐرﻣﺎش، ﻧﻐز )