رواﯾت دﯾﮕری از ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن 

ﻧوﯾﺳﻧده: ﺟوﻧﺎس ھﺎن وی
ﺑرﮔردان: دﮐﺗور ﻟﻌل زاد، 
 ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان  
جوناس هاون وی متولد 1712 در شهر پورت برتانیه است. او یکی از بازرگانان و جهانگردان های مشهور ﺷرﮐت ﻣﺳﮑووی در ﭘﺎرس در دوره ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر اﺳت