[اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﮭر ھﺎی آن (ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرس، ﺟﯾﻣز ﻓرﯾزر، 1834)

ﻧوﺷﺗﮫ: ﺟﯾﻣز ﻓرﯾزر ﺑرﮔردان: دﮐﺗور ﻟﻌل زاد   
 [اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﮭر ھﺎی آن (ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرس، ﺟﯾﻣز ﻓرﯾزر، 1834)
جیمز فریزر سیاح، نقاش و نویسنده مشهور سکاتلندی بود که در باره آسیای صغیر و هند نوشته های فراوان دارد