روزنامه نگاری

اگر به اين باور باشيم، که روزنامه¬ نگاری همان گزارش¬ نويسی است و  گرازنويسی (تاريخ ¬نگاری) هم خويشاوند و همخون روزنامه¬ نگاری است، پس می ¬توانيم بگوييم، که هر گزارشگر و گزارنويس می¬ تواند روزنامه¬ نگار هم باشد.