افغانستان و جهان پس از 1914

 جنگ¬ جهانی ¬يکم که به جنگ پايان همه جنگ¬ ها نامدار است، در اروپا آغاز شد، ولی سوزار (شعله) و زبانه¬ اش همه جهان را گرفت.