خودسالاری (استقلال) دروغين

ااگر گزار (تاريخ) افغانستان خودسالاری (استقلالی) آزموده و يا به ياد داشته باشد، همانا خودسالاری در بيرون راندن روسيه از افغانستان است و بس!