ﺑررﺳﯽ ﺗﻧﺷﮭﺎی ﻗوﻣﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮑﯽ  ﭘﯽ دﯾﮕر، در راه ﻣﺑﺎرزه ی ﺷﮑوھﻣﻧد ﻋﻠﯾﮫ زورﮔوﯾﯽ، اﺳﺗﺑداد و ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ، ﺷرﯾﻔﺎﻧﮫ و ﺷ ﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺟﺎن دادﻧد ﺗﺎ ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده درﯾﮏ ﮐﺷور آزاد، ﺷﮕوﻓﺎ و ﺑدون  ﻣرز ﺑﻧدﯾﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ، ﻗوﻣﯽ، ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ، ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ی ﺷﮭروﻧدان ﺳرﻓراز، ﻣﺗﻣدن و  ﻋزﺗﻣﻧد   اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳر ﺑرﻧد