پدر روزنامه نگاری!

 يکی از ويژگی های ارزان لايه¬ ی انديشه ¬کار (قشر انتلکتويل) در آخوندانه  نگريستن به پديده ها است.