ﻣﺣﻣود طرزی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻧظرﯾﮫ ﺑرﺗری ﻗومی–زﺑﺎﻧﯽ

  ﻣﺣﻣود طرزی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره «ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر» را در ١۶ ﻣﯾزان ١٢٩٠ ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﻧﺎم اﯾن اﺧﺑﺎر ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﮫ «ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ» تغیر می یابد.