ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ

نویسنده ﻣوﺳﯾز داﺳﺧوراﻧﺗﺳﯽ 

ﺑرﮔردان ﭘﺎرﺳﯽ: ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻏوان ھﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣردم ﺑوﻣﯽ اﻏوان ﻗﻔﻘﺎز از زﻣﺎن ھﺎی ﻗدﯾم ﺗﺎ ﺣدود ٩٨٨ﻣﯾﻼدی اﺳت. اﻏواﻧﯾﺎ (ھﻣﭼﻧﺎن اران، اﻏﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﺑﺎﻧﯾﺎی ﻗﻔﻘﺎز) ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﺧش ھﺎی از داﻏﺳﺗﺎن و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷرﻗﯽ ارﻣﻧﯾﺎ اﺳت.