امروز ، ما شکسته ، ما خسته ای شما به جایی ما پیروز !

هنوزجنازه آن بودایی بزرگ وعزیزی  که  در روح وروان تاریخ چند هزار ساله سرزمین ما جا گرفته و با فتوای "سیأ"سی  تنی چند از مفتیان آن سوی مرزها بدست فرزندان این سرزمین سربریده شده و برچوبه های دارتاریخ میهن ما