ویــژه نامــۀ شــهید مجیدکلکانــی

گفتنی هایی پیرامون این ویژه نامه سرگذشــت «ویــژه نامــۀ شــهید مجیدکلکانــی» بســی تلــخ و اندوهبــار اســت. روزهــای پایانــی مــاه ســرطان ســال  ۱۳۶۰خورشــیدی بــود. نادرعلــی دهاتــی (مســئول کمیتــۀ تشــکیلات «ســاما») بــه اعضــای کمیتــه خبــر داد کــه کار چــاپ ویــژه نامــه بــه انجــام رســیده اســت.