چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها درتورنتو 

آنگاه که از" بدحادثه " دراوایل سال۱۹۸۳   میلادی با همسر و دو فرزندم وارد شهر مونتریال مربوط ایالت کیوبک کانادا گردیدم، دیدم تنی چند ازهم میهنان آواره  شده ی دیگرنیز قبل ازمن به این شهر وارد شده اند.